Audiitorteenused

Pakume kõiki auditeerimisega seotud audiitorteenuseid. Meie vannutatud pikaajaliste kogemustega audiitorid aitavad ettevõtjaid raamatupidamise aastaaruannete auditeerimisel ja muude finantsaruannete ülevaatusel. Teostame arvestusalaseid revisjone, toetusfondide auditeid, ettevõtete finants ja juriidilisi analüüse ja pakendiauditeid.

Raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine

Kiiresti arenevas ja muutuvas ärikeskkonnas annab asjatundlik sõltumatu audit ettevõtte majandusliku seisundi ja sellega seonduva aruandluse õigsuse kohta õiglase hinnangu. Meie audit põhineb kliendi majandustegevuse ja sellega seonduvate riskide hindamisel. Auditi tulemuseks on aruanne, kus antakse hinnang, kas raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, finantstulemust ja rahavooge. HLB Expertus KLF kasutab ühtset ülemaailmset auditi metodoloogiat, mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Auditeerimise Standarditega. Oma igapäevatöös kasutame audititarkvara Caseware mida on täiendatud vastavalt HLB International metoodikale.

Raamatupidamise aastaaruannete ja muude finantsaruannete ülevaatus

Ülevaatuse ulatus ja maht on väiksem kui auditi audiitorteenuse puhul, piirdudes peamiselt juhtkonna intervjueerimise ning analüüsidega, mistõttu ei anna ülevaatus kliendile nii suurt kindlust kui audit. Ülevaatus on kooskõlas vastava rahvusvahelise standardiga ning on piiratud kindlust andev töövõtt.

Pakendiaudit

Pakendiauditi eesmärgiks on anda hinnang pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta vastavalt pakendiseaduse nõuetele. Pakendiaruande audiitorkontroll on kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga ISAE 3000 „Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodi finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused“ ja on piiratud kindlust andev töövõtt.

Arvestusalane revisjon

Arvestusalase revisjoni teenused on osaks sisekontrollist. Revisjoni eesmärgi, ulatuse ja kontrollprotseduurid kinnitab revisjoni määranud isik, organ või kogu või revisjoni teostaja. Revisjoni tulemusena koostame kirjaliku revisjoni kokkuvõtte.

Euroopa Liidu ja muudest toetusfondidest ning vahenditest rahastatavate projektide audit

Euroopa Liidu või muude toetusprojektide vahendite kasutamine nõuab tavaliselt audiitorkontrolli, mida teostame vastavalt konkreetse projekti auditeerimise juhistele ning esitame tuginedes oma töö tulemustele nõutud auditeerimisaruande.

Kokkuleppelised toimingud

Ettevõtte juhtkonnal või omanikel võib tekkida vajadus mõne aruandekirje, aruande osa või arvestusvaldkonna andmete kontrollimiseks. Sellisel juhul tuleb audiitoriga kokku leppida täpne töö ulatus ning audiitor esitab kontrolli tulemusena aruande tähelepanekute ja soovituste kohta.

Äriseadustiku sätetest tulenevad toimingud

Sellisteks toiminguteks on erikontroll, mitterahalise sissemakse hindamise kinnitamine, arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta ning arvamus ühinemis.- ja jagunemislepingule.

Nõuetekohasuse kontroll (Due diligence)

Due diligence on põhjalik äri-, finants- ja juriidiline analüüs ettevõtetele. Teenuse tulemuseks on üksikasjalik raport ülalmainitud valdkondade kohta.

Võtke meiega ühendust

Meie professionaalne meeskond leiab vastused ka kõige keerulistematele küsimustele

Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy